top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a http://dunakeszifogorvos.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Dpa Consulting Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a http://dunakeszifogorvos.hu/ weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi.

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Dpa Consulting Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 2120 Dunakeszi, IV. Béla tér 2.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: 06 27 343 190
E-mail cím:
info@dunakeszifogorvos.hu
Honlap: http://dunakeszifogorvos.hu/

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: fogorvosi vizsgálathoz időpontot foglalók.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: tájékoztató elküldése e-mail üzenetben, kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés módja: kézi adatfeldolgozás.

 

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg:
– A felhasználó neve. A cél azonosítás.
– A felhasználó e-mail címe. A cél kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése.
– A felhasználó telefonszáma. A cél kapcsolatfelvétel telefonon.

 

III. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE

Dpa Consulting Kft. (2120 Dunakeszi, IV. Béla tér 2.)
Adószám: 23360477-2-13

 

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 

V. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

Nem történik adattovábbítás.  
    

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
– személyes adatainak helyesbítését
– személyes adatainak törlését

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
– kezelése jogellenes
– az érintett kéri
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
– azt bíróság, vagy hatóság elrendelte

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 

VII. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
– ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
– törvényben meghatározott egyéb esetben

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett, Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.
 

VIII. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Amennyiben a felhasználók úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett, Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt, vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult, vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 

IX. HATÓSÁG ELJÁRÁSA

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a hatóságtól is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap:
http://naih.hu

 

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
 

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
Amikor Ön a http://dunakeszifogorvos.hu/ oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat, vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének, vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el, vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók, vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A http://dunakeszifogorvos.hu/ weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.​
 

2. E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA

A megadott e-mail címre reklámot tartalmazó levelet Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett link segítségével, vagy a info@dunakeszifogorvos.hu e-mail címen.

bottom of page